Przekształcenie spółki można najogólniej określić jako transformację polegająca na zmianie zewnętrznej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Potocznie mówiąc, to zmiana typu spółki (np. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę komandytową).

Decyzja o przekształceniu spółki może mieć na celu zoptymalizowanie zysków i strat poprzez przekształcenie w spółkę, której koszt obsługi i obciążenia podatkowe są mniejsze (np. w spółkę osobową).
Niekiedy przy spełnieniu warunków ustawowych przekształcenie spółki w inną spółkę osobową jest sposobem na wyeliminowanie wspólnika, z którym porozumienie jest znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Przekształceniu podlegają wszystkie spółki prawa handlowego. Każda z tych spółek może być przekształcona w inną spółkę handlową.

Przekształcanie spółki w inną spółkę można podzielić na trzy etapy (fazy):

·faza czynności przygotowawczych (tzw. menedżerska),
w której działa zarząd albo wspólnicy w spółkach osobowych spółki podlegającej podziałowi, polegająca na przygotowaniu i uzgodnieniu procedury podziału, dokonaniu wyceny majątku i udziałów spółki oraz przygotowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa (np. plan przekształcenia),

·faza podejmowania uchwały o przekształceniu, a także zawarcia umowy czy podpisania statutu spółki przekształconej (tzw. właścicielska) –
najważniejszą czynnością jest podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu spółki, powołanie organów spółki przekształconej (w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową), określenie wspólników prowadzących sprawy spółki i ją reprezentujących (w przypadku spółek osobowych) oraz zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej,

·faza rejestracji i ogłoszenia przekształcenia –
wpis i wykreślenie spółki przekształcanej we właściwym ze względu na miejsce jej siedziby Sądzie Rejonowym, Wydziale Gospodarczym – Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niezmiernie istotne z punktu widzenia ciągłości przedsiębiorstwa jest to, że z mocy prawa spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności:

·zezwoleń,

·koncesji oraz

·ulg,

które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Liber BRP:

Doradza i przeprowadza cały proces przekształcenia spółki. Przekształcamy wszystkie spółki prawa handlowego, tj.:

·spółkę jawną,

·spółkę partnerską,

·spółkę komandytową,

·spółkę komandytowo-akcyjną,

·spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

·spółkę akcyjną.

W ramach tego procesu w szczególności:

·dokonujemy audytu prawnego z punktu widzenia możliwości dokonania przekształcenia spółki,

·przygotowujemy plan przekształcenia spółki,

·przygotowujemy projekt uchwały o przekształceniu spółki,

·przygotowujemy projekt zmian umowy albo statutu spółki przekształconej,

·poddajemy plan przekształcenia spółki weryfikacji przez biegłych rewidentów,

·przygotowujemy sprawozdania zarządu uzasadniające przeprowadzenie procedury przekształcenia spółek,

·przygotowujemy wnioski o wpis i wykreślenie spółki przekształcanej do właściwego ze względu na miejsce siedziby spółki przekształcanej sądu Rejonowego, Wydziału Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego.

·reprezentujemy spółkę w postępowaniu o przekształcenie przed właściwym ze względu na miejsce siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej Sądzie Rejonowym, Wydziale Gospodarczym – Krajowym Rejestrze Sądowym,

Proces przekształcenia spółki trwa w zależności od przedmiotu jej działalności średnio od 4 do 6 miesięcy.

Informujemy, że strona używa informacji zapisanych w plikach cookies. Dalsze użytkowanie serwisu, bez zmiany ustawień, przeglądarki jest jednoznaczne z akceptacją zapisywania cookies na dysku lokalnym. .

  Zgadzam się na przechowywanie plików cookies.